Missie Stad & Esch & burgerschap

Leerlingen optimaal voorbereiden voor de uitdagingen van de 21e eeuw”

We hebben onze missie geladen met een voor Stad & Esch specifieke betekenis. Met optimaal voorbereiden op de 21e eeuw bedoelen wij het volgende: de 21e eeuw vraagt veel van leerlingen. Om goed in te kunnen spelen op de voortdurend veranderende samenleving moeten jullie aan vele competenties voldoen, waaronder mediageletterd zijn, beschikken over probleemoplossend vermogen, kritisch zijn en kunnen samenwerken.”

Strategisch beleidsplan Stad & Esch, 2021-2025

Burgerschapsonderwijs helpt leerlingen om hun eigen identiteit te ontwikkelen en zicht verhouden tot de samenleving. Wie ben jij in deze maatschappij? Waar echt jij waarde aan? Hoe participeer je in een democratie? Hoe leef je samen in een maatschappij vol diversiteit? Welke bijdrage lever je aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering en duurzaamheid? Stad & Esch stimuleert het ontwikkelen van de eigen identiteit van leerlingen en geeft ze de gelegenheid te oefenen met de vaardigheden van burgerschap. Op deze manier bereiden we onze leerlingen voor op de uitdagingen van burgerschap in de 21e eeuw. 

De identiteit van Stad & Esch & burgerschap

“Identiteit is de kern. Het zit diep vanbinnen. Maar het komt naar buiten met alles wat we denken, doen, zeggen en ondernemen. Soms lijkt het wel of alles in beweging is. Maar als je beter kijkt zie je een aantal megatrends die de richting wijzen. Ze geven houvast bij het bouwen aan onze school.”

Strategisch beleidsplan Stad & Esch, 2021-2025

In het strategisch beleidsplan 2020-2025 legt Stad & Esch de focus op de volgende maatschappelijke ontwikkelingen, waarin onze identiteit op het gebied van burgerschap naar voren komt.

Beleven

Leren is doen – doen is leren. Alleen in de echte wereld kun je je voorbereiden op de wereld van morgen.

Elke leerling is een burger en neemt deel aan de samenleving. Stad & Esch ontwikkelt burgerschapsvaardigheden bij leerlingen die bijdragen aan het deelnemen aan de maatschappij van morgen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Zonder de ander is er geen ik. Zorgen voor jezelf is zorgen voor de plek en de mensen met wie je samen een goed en gelukkig leven deelt. 

Samenleven doe je altijd met de ander. Met burgerschapsonderwijs leer je je identiteit(en) te onderzoeken in relatie tot een ander in een diverse samenleving. Daarbij zijn we allen verantwoordelijk voor de plek waarin we samenleven duurzaam te onderhouden.

Verbonden samenleving

 Tech helpt om makkelijk nieuwe contacten te maken, voor kennis, werk en plezier. Maar voor blijvende verbinding is meer nodig: verdieping, ook offline, en je blijven afvragen wat echte verbinding is.

Verbinding is essentieel voor samenleven en je ergens thuis te voelen. Technologie en digitalisering bieden enorm veel mogelijkheden en uitdagingen hiertoe. Hoe je je kunt verhouden ten opzichte van technologie en digitalisering leer je bij burgerschap.

Lokaal is de sleutel

Koester de plek waar je thuis bent want vertrouwd terrein is de veilige springplank, de plek om je vleugels uit te slaan. En die wordt nog mooier als je de buitenwereld binnenlaat.

Met globalisering als een grote maatschappelijke ontwikkeling is het belangrijk dat je weet waar je thuis bent, wat lokaal is. Burgerschapsonderwijs laat je vanuit de thuisbasis kennismaken met de verbondenheid met de rest van het land, Europa en de rest van de wereld.

Kansengelijkheid

Vanzelfsprekend: gelijke kansen voor iedereen. Maar vanzelf gaat het lang niet altijd; voor gelijke kansen moet je opkomen.  

In een democratische rechtstaat zijn we allemaal gelijk en de Universele verklaring van de recht van de mens en de kinderrechten liggen daaraan ten grondslag. Gelijke recht betekent niet vanzelfsprekend gelijke kansen. Burgerschapsonderwijs maakt ons hiervan bewust en leert ons hoe bij te dragen aan kansengelijkheid en op te komen tegen onrechtvaardigheid.

De identiteit van Stad & Esch & de wettelijke burgerschapsopdracht

De wettelijke burgerschapsopdracht (Wet op Voortgezet Onderwijs Artikel 17) vraag om het bevorderen van actief burgerschap en sociale cohesie. De specifieke invulling van burgerschapsonderwijs mag gevuld worden op een manier die past bij de missie van de school en de visie en ideeën over onderwijs en leren. 

Strategisch beleidsplan

Burgerschapsonderwijs op Stad & Esch is in ontwikkeling. De stip op de horizon? Een burgerschapsonderwijs dat stimuleert, stuurt, steunt maar vooral ook inspireert. Een burgerschapsonderwijs dat wordt beleefd, uitgedragen en waarnaar wordt gehandeld.

De ontwikkeling van burgerschapsonderwijs is verankerd als doel in het strategisch beleidsplan 2021-2025. De strategische doelen vormen de verbinding tussen onze missie, visie, identiteit en de ambities. De ontwikkeling van ons burgerschapsonderwijs is opgenomen onder ambitie 3 persoonlijk leiderschap voor alle leerlingen. 

Ambitie 3

Persoonlijk leiderschap voor alle leerlingen. 

Onderwijs heeft een brede – drievoudige opdracht: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Deze opdracht verdient de volle aandacht. Stad & Esch ziet het als haar taak om elke leerling de mogelijkheid te bieden hier gericht aan te werken, voor zichzelf en in relatie tot de ander en de omgeving. Naast de cognitieve vaardigheden hechten we groot belang aan de persoonsvorming van onze leerlingen om ze voor te bereiden op de kansen en uitdagingen van de 21e eeuw. Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap draagt hieraan bij. 

Strategisch doel
9. Burgerschapsonderwijs heeft een solide plek in het onderwijscurriculum van Stad & Esch.

Opbrengsten
9.1 In 2021 ia er een gedeelde visie burgerschapsonderwijs

9.2 In 2025 is er een rijk gevulde digitale burgerschapstoolbox met bestaand en zelf ontwikkeld materiaal en Stad & Esch ontwerpcriteria.

Strategisch beleidsplan 2021-2025.

Menu