Samenleven

Op Stad & Esch is elke leerling in aanraking geweest met diversiteit en is elke leerling zich bewust van verschillende vormen van diversiteit en heeft geoefend met solidair handelen.

Ga naar een thema

Verkennen van diversiteit

De leerling is in aanraking geweest met diversiteit en is zich bewust van verschillende vormen van diversiteit (cultureel, levensbeschouwelijk, gender-seksueel, politiek, cognitief en/of lichamelijk).

Te denken valt aan: kennismakingsopdrachten in de klas, les in groepsdynamica, voorlichting GSA, verkenning politieke stromingen, DISC, etc.

Omgaan met verschillen

De leerling leert verschillende aspecten van zichzelf en de ander kennen en heeft inzicht in eigen kwaliteiten, uitdagingen, normen en waarden.

Te denken valt aan: samenwerkingsopdrachten, DISC, LOB, stage, etc.

Respectvol en geïnformeerd communiceren

De leerling leert bij te dragen aan een gelijkwaardige uitwisseling van standpunten en inzichten en kan respectvol communiceren. De leerling is zich bewust van het belang van goed geïnformeerd zijn bij het communiceren van standpunten.

Te denken valt aan: discussie en debat, argumentatie, les over feedback geven, (bronnen)onderzoek, samenvatten, lessen over fake-news, gespreksvoering, conflicthantering.

Gelijkwaardigheid, solidariteit en opkomen voor de ander

De leerling herkent discriminatie en uitsluiting en kan zich inzetten voor gelijkwaardigheid in de (klassen)omgeving.

Te denken valt aan: anti-pesttheater, pestprotocol, MR.

Conflicthantering

De leerling ontwikkelt communicatieve en probleemoplossende vaardigheden en is in staat conflicten in persoonlijke relaties of groepssituaties op een respectvolle en constructieve manier op te lossen.

Te denken valt aan: mentorgesprekken, klassengesprekken, klassenraad, lessen over communicatie, SOVA-training, Rots & Water, Covey, de oplossingspyramide.

Menu