Democratische cultuur

Op Stad & Esch heeft elke leerling kennis van de democratische cultuur en heeft de leerling geoefend met het deelnemen aan een democratische cultuur.

Ga naar een thema

Vrijheid en gelijkheid

De leerling leert dat wij in onze democratische rechtstaat gelijk zijn en tot op zekere hoogte vrij, maar ook dat we in de omgang met elkaar we uit gaan van gelijkwaardigheid en willen we elkaars vrijheid respecteren.

Te denken valt aan: omgangsvormen, hoe we met onenigheid omgaan en vreedzaam ruziemaken, nadenken over kansen en spanningen rondom politieke vrijheid en gelijkheid en dit relateren aan sociale vrijheid en gelijkwaardigheid.

Democratische rechtstaat en grondrechten

De leerling leer dat de democratische rechtstaat en de grondrechten onze vrijheid en rechten op basis van gelijkheid garanderen. Vanuit de democratische cultuur geven wij vorm aan de democratische rechtstaat. Kennis over de democratische rechtstaat en grondrechten zijn van belang om samen in vrijheid te kunnen blijven leven.

Te denken valt aan: Universele verklaring van de rechten van de mens, kinderrechten, onderzoek doen naar rechten en plichten.

Macht en gezag

De leerling leert dat in onze democratie macht is toegedeeld aan rollen in de samenleving en niet aan individuele personen. Aan vormen van macht zijn specifieke rechten en plichten gekoppeld. Toch heeft is het geen gegeven dat de rollen met macht ook gezag ontvangen.

Te denken valt aan: trias politica, onderzoek doen naar gezag, rollenspellen macht en gezag.

Beraad en besluitvorming

De leerling leert dat in een democratische cultuur bepalen samen bepalen wat we belangrijk vinden. Iedereen heeft inspraak en mag invloed uitoefenen en dat kan op verschillende manieren. Dat de stem van de meerderheid nooit ten koste mag gaan van de rechten van de ander. Van stemmen tot aangifte bij de politie, van klassenvertegenwoordiging tot medezeggenschapsraad en van handtekeningen verzamelen voor een goed maatschappelijk idee tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Te denken valt aan: bezoek Tweede Kamer, klassenactie opzetten voor maatschappelijke zaak, leerlingenraad.

Menu